Regulamin

Targi Wszystkiego Dobrego
29 listopada – 2 grudnia 2018 r.

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Targi Wszystkiego Dobrego, zwane dalej TWD, odbędą się w dniach 29 listopada-2 grudnia 2018 roku w kuluarach Hali Stulecia we Wrocławiu. Organizatorem TWD jest Wrocławski Dom Literatury z siedzibą we Wrocławiu w Przejściu Garncarskim 2.
1.2. TWD są wydarzeniem towarzyszącym Wrocławskim Targom Dobrych Książek.

2. UCZESTNICY
2.1. Wystawcami TWD mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, które poprawnie i w terminie zgłosiły swój udział w TWD, wpłaciły bezzwrotną obowiązkową opłaty rejestracyjnej (50zł + VAT) w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia oraz uiściły opłatę zgodną z cennikiem zamieszczonym na stronie www.targiwszystkiegodobrego.pl w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia.
2.2. Ze względu na jednoczesne odbywanie się na płycie Hali Stulecia Wrocławskich Targów Dobrych Książek nie ma możliwości sprzedaży publikacji książkowych na TWD. W razie sprzedaży książek wystawca ponosi koszty stoiska według cennika Wrocławskich Targów Dobrych Książek.
2.3. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń od wystawców, którzy propagują treści niezgodne z prawem w tym: faszystowskie, totalitarne lub nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub seksualnych.

3. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
3.1. Wystawca nabywa prawa do udziału w TWD po przesłaniu organizatorowi wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa oraz opłaceniu rezerwacji do 3 dni roboczych oraz należności za wybrany typ stoiska w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
3.2. Organizator dysponuje powierzchnią wystawienniczą. Przydział i lokalizacja stoisk należy do organizatora targów. Specjalne życzenia wystawcy będą uwzględniane w miarę możliwości ich realizacji.
3.3. Organizator nie pobiera prowizji od przychodów wystawców.
3.4. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia stoiska, udostępnionego przez organizatora w dniu otwarcia TWD, wystawca ponosi konsekwencje finansowe, czyli pokrywa koszty w terminie 14 dni od daty zakończenia TWD (pełną ich wartość wg cen aktualnie obowiązujących, podanych przez organizatora).
3.5. Wystawca, który nie obejmie stoiska w dniu/dniach trwania targów nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów i opłat związanych z TWD, dodatkowo zostanie obciążony karą umowną o której mowa w punkcie 20 rozdziału III.
3.6. Rezygnacja z udziału w TWD wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do organizatora. Rezygnacja do dnia 11 listopada br. wiąże się z kosztem 25% opłaty wyliczonej ze zgłoszenia. Rezygnacja po tym dniu, a przed dniem 29 listopada br., skutkować będzie koniecznością uiszczenia 50% opłaty wyliczonej ze zgłoszenia. Zwroty i nadpłaty realizowane będą w terminie do 14 dni po zakończeniu targów.
3.7. Wystawca może objąć stoisko wyłącznie po udokumentowaniu wszystkich wpłat (okazanie polecenia przelewu).
3.8. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór nad mieniem.
3.9. Wystawca musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez gospodarza obiektu. Nie wolno samowolnie, bez zgody organizatora, dostawiać półek, regałów, roll-upów, stojaków poza obręb wykupionej powierzchni wystawienniczej. Za przekroczenie granicy stoiska pobierana będzie opłata zgodna z cennikiem powierzchni niezabudowanej.
3.10. Wystawca zobowiązany jest do:
3.10.1. zapewnienia należytego poziomu własnych imprez promocyjnych,
3.10.2. nieodstępowania powierzchni własnego stoiska innym użytkownikom bez zgody organizatora,
3.10.3. reklamowania własnej działalności jedynie w obrębie wynajętego stoiska lub na powierzchni dodatkowej, ustalonej bezpośrednio z organizatorem.
3.11. Wystawca nie może bez zgody organizatora dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniu stoiska oraz ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową. Wszelkie ewentualne zmiany należy zgłaszać organizatorowi, który w miarę możliwości uwzględni życzenia.
3.12. Organizator zobowiązany jest do:
3.12.1. zapewnienia wystawcom należytych warunków wystawienniczo-targowych,
3.12.2. ochrony mienia wystawcom w godzinach po zakończeniu targów,
3.12.3. udostępnienia wystawcom powierzchni dodatkowej (pomieszczeń sanitarnych),
3.12.4. zapewnienia wystawcom identyfikatorów,
3.12.5. zapewnienia, w miarę możliwości, warunków do realizacji programu promocyjnego, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
3.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie godzin targowych nie z jego winy.
3.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz formę sprzedawanych lub prezentowanych przedmiotów.
3.15. Czas trwania Targów godziny otwarcia: 29.11.2018 (czwartek) – godz. 12.00-18.00, 30.11.2018 (piątek) – godz. 11.00-20.00, 1.12.2018 (sobota) – godz. 11.00-20.00, 2.12.2018 (niedziela) – godz. 10.00-16.00
3.16. Udostępnienie stoisk wystawcom nastąpi dnia 29.11.2018 r. od godz. 8.00. Istnieje możliwość zmagazynowania palet z towarem 28.11.2017 r., w godz. od 8.00 do 16.00. Po zakończeniu TWD pozostawiony towar będzie do odbioru w nieprzekraczalnym terminie 3 grudnia 2018 (poniedziałek) w godzinach 8.00-16.00. Przekroczenie tego terminu spowoduje obciążenie wystawcy kosztami magazynowania – 500 PLN za każdy rozpoczęty dzień magazynowania. Fakturę obciążającą za przekroczenie terminu przechowywania wystawia właściciel obiektu (Hala Stulecia).
3.17. Likwidacja stoisk nastąpi 2.12.2018 r. (w niedzielę) po godz. 16.00.
3.18. Stoiska mają własną sieć oświetleniową. Bez pisemnej zgody organizatora, wystawca nie może użytkować dodatkowego poboru mocy. Nie wolno używać grzałek, czajników i urządzeń grzejących.
3.19. Organizator ma prawo do wykonywania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas TWD oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.
3.20. UWAGA! Za opuszczenie stoiska wcześniej niż 2.12.2018 r. po godz. 16.00 wystawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) – płatne na podstawie oddzielnej faktury.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. W przypadku, gdy TWD nie odbędą się z przyczyn zależnych wyłącznie od organizatora, wystawcy otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy w pełnej wysokości.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, tz. siła wyższa – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia TWD. W takiej sytuacji wystawcy nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
4.3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem, dotyczące TWD, należy konsultować z organizatorem, a ewentualne roszczenia wobec organizatora rozpatrywane będą polubownie w drodze negocjacji lub na drodze sądowej.